Ochrana oznamovatelů

Společnost NN Steel, s.r.o., IČO: 260 11 905 se sídlem Batňovice 269, 542 32 Úpice (dále jen „Společnost“) zveřejňuje v souladu s ust. § 9, odst. 2, písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), informace o možném podání oznámení o svém důvodném podezření na jednání, které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
c) porušuje Zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Fyzické osoby, které mohou dle shora uvedené směrnice EP a Rady (EU) činit oznámení o možné protiprávní činnosti:

a) závislou činnost,
b) službu,
c) samostatnou výdělečnou činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správu svěřenského fondu,
h) dobrovolnickou činnost,
i) odbornou praxi, stáž,
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
k) ucházení se o práci nebo obdobnou činnost.


NN Steel, s.r.o. se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání. Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Oznámení musí obsahovat údajě, které slouží k identifikaci osob (jméno a přijmení, datum narození,..). Anonymní oznámení jsou přijímány, ale řešeny dle závažnosti oznámení.

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je Simona Turečková a v případě její nepřítomností Lenka Farská.

Možnosti podání oznámení:

  • písemně elektronickou formou na na e-mailovou adresu oznameni.nnsteel@gmail.com
  • písemně na adresu společnosti NN Steel s.r.o., Batňovice 269, 542 32 Úpice. Obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám příslušného osoby – Simona Turečková”.
  • telefonicky na čísle + 420 491 110 025
  • osobně po sjednání schůzky s příslušnou osobou


Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Více informací naleznete ve směrnici „Směrnice - zákon o ochraně oznamovatelů“.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby